Menü Hungarian

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

Ügyfeleink személyes adatait felelősségteljes módon óvjuk. Olvasson tovább.

A BTL tisztában van a magánélet védelmének egyre növekvő fontosságával, különös tekintettel vásárlóink, ügyfeleink, partnereink, munkavállalóink és világszerte az összes érintett személyes adatainak védelmére és biztonságára. Határokon átívelő nemzetközi kereskedelmi és termékfejlesztési tevékenységet folytató, illetve vezetőségi struktúrával rendelkező globális vállalatként folyamatosan arra törekszünk, hogy biztosítsuk és továbbfejlesszük a személyes adatok védelmét a jogszabályban lefektetett minimumkövetelményeken túlmutató, egységes és átlátható végrehajtási szabályok alkalmazása mellett. A jelen szabályzat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a nyilvánosság számára az arra vonatkozó döntések meghozásával kapcsolatos eljárásainkról és lehetőségeinkről, hogy személyes adataik elektronikus vagy nem elektronikus úton való kezelése és felhasználása hogyan történjen.

A személyes adatok védelmét alapvetően „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” című rendelet szabályozza. Ezt a jogi szabályozást a tagállamok jogszabályi, valamint a Társaság belső szabályai egészítik ki és pontosítják. Utóbbiak bevezetése fokozatosan történik annak érdekében, hogy a Társaság az érintettek jogait érvényesíthesse és személyes adataikat megóvhassa. 

Az általunk kezelt személyes adatok köre

Személyes adatnak minősül minden olyan azonosítható személyre vonatkozó bármely információ, aki közvetlen vagy közvetett módon ezek alapján azonosítható. Társaságunk a személyes adatok mennyiségének csökkentése elve alapján fokozatosan vezeti be azokat a szabályokat, amelyek alapján kizárólag a működéséhez szükséges vagy a jogszabályban előírt személyes adatok dolgozhatók fel. Személyes adat az összes személyazonosító adat, mint a név, vezetéknév, végzettség, születési anyakönyvi kivonat száma, születési idő, lakóhely, társadalombiztosítási azonosító, adószám, valamint az elérhetőségek, így például a cím, telefonszám, fax szám és az e-mail cím. A jogszabályban meghatározottakon felül megadott adatokat kizárólag az ön hozzájárulásával kezeljük.

A személyesadat-kezelés célja

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése, közérdekű feladat végrehajtása vagy valamely alany létfontosságú érdekeinek védelme miatt nem szükséges (az ÁAR 6. cikke), a személyesadat-kezelés önkéntesnek minősül.  A rendelkezésünkre bocsátott adatait elsősorban szolgáltatásaink nyújtása céljából, belső szükségleteinkhez, valamint marketing vagy üzleti célból kezeljük. Amennyiben tiltakozni kíván személyes adatai kezelése ellen vagy azok törlését szeretné kérni, írjon üzenetet a gdpr@btlnet.com e-mail címre. Garantáljuk, hogy személyes adatait ezzel ellentétes jogszabályi előírás hiányában egy hónapon belül töröljük.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Adatokat harmadik féllel a jövőben sem osztunk meg megfelelő értesítés nélkül. Harmadik féllel történő adatközlés esetén a harmadik féllel adatvédelmi szabályok betartására vonatkozó megállapodást íratunk alá.  Nemzetközi viszonylatban Táraságunk harmadik felekkel együttműködve kizárólag akkor oszthat meg adatot, ha az adott harmadik felet az ÁAR adatvédelmi szabályainak betartására vonatkozó megállapodás köti. Egyes esetekben jogszabály kötelezhet bennünket arra, hogy személyes adatait a hatóságokkal közöljük. Ezekben az esetekben is elkérjük a teljes dokumentációt az ön érdekének védelmében.

Személyes adatai biztonságának garantálása

Az összes személyes adat kezelése és biztonságos őrzése az adatgyűjtés céljához szükséges ideig történik. A teljes időszak során eleget teszünk vállalásainknak, és megvédjük jogait az ÁAR-nek megfelelően. A személyes adatai védelme érdekében használt korszerű számítógépes technikáink megakadályozzák adati megsemmisítését, megváltoztatását, elvesztését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan kezelését vagy az azokkal való egyéb visszaélést.

Hozzájárulás

A jogszabályban előírt esetek kivételével személyes adatait kizárólag az ön hozzájárulásával kezeljük.

Az ön jogai

Az ÁAR alapján önt az alábbi jogok illetik meg személyes adatai védelmével kapcsolatban:

  1. Az átláthatóság elvével összhangban a Társaság köteles tájékoztatni önt az Adatkezelő elérhetőségeiről, az adatkezelés céljáról, az adatgyűjtés időtartamáról, az adatok harmadik országokba történő továbbításának szándékáról, valamint a lenti jogokról.  Ezekről adatkezelési hozzájárulása megadásakor automatikusan tájékoztatjuk önt.
  2. Ön jogosult továbbá hozzáférni személyes adataihoz. Az előzőekben leírtakkal ellentétben ezt kérelmeznie kell. Adatkezelés esetén jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az adatkezelés a személyes adatok mely kategóriáját érinti, valamint hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.  Kérésre ön jogosult díjmentesen hozzáférni a kezelt adatokhoz vagy másolatot kapni azokról.
  3. Az ÁAR további alapelve a személyes adatok pontossága. Társaságunk indokolt lépéseket tesz a pontos és naprakész adatok kezelése érdekében. A Társaság köteles meggyőződni arról az általa kezelt adatok pontosságáról, ellenkező esetben köteles törölni vagy helyesbíteni ezeket. A Társaságot ebben az esetben is tájékoztatási kötelezettség terheli. Ön jogosult személyes adatait az elektronikus formában vagy a Táraságnak címzett nyilatkozattal kiegészíteni.
  4. 4. Az ÁAR értelmében önt az „elfeledtetéshez való jog”, azaz adatai törlésének joga is megilleti.  Ennek alapján ön jogosult kérni a Társaságtól, hogy törölje és ne tárolja többé az ön adatait, kivéve, ha ez jogi akadályba ütközik, például közérdek vagy jogszabályi előírás miatt szükség van az adatok további kezelésére. Ilyen kivételes esetben a Társaság köteles önt egy hónapon belül tájékoztatni.
  5. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje. Az adatok pontatlansága esetén a Társaság köteles az ellenőrzés idejére az adatkezelést korlátozni. Az adatkezelés korlátozása jogszabályba ütköző vagy nem megfelelő kezelés esetén is kérhető, kivéve, ha az ön érdekét az adatok törlése szolgálná a leginkább. Utóbbi esetben jogosult panaszt benyújtani az adatkezelést ellen mindaddig, amíg a Társaság elbírálja az ön kifogásait.
  6. Önt továbbá az adathordozhatósághoz való jog is megilleti, amelynek alapján kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását.
  7. A fentiekben említettek szerint ön az ÁAR alapján jogosult bármikor tiltakozni személyes adtainak kezelése ellen. E jogról a Társaságunkkal való első kommunikáció alkalmával tájékoztatjuk. Ilyen tiltakozás esetén a Társaság mindaddig felhagy az adatok kezelésével, amíg az adatkezelés folytatásának jogos indoka megállapításra nem kerül.
  8. Végül pedig az ÁAR alapján ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Elérhetőségeink

Tudjuk, hogy a személy adatok védelme érzékeny kérdés. Kérdés esetén vagy magyarázatért forduljon hozzánk bátran a gdpr@btlnet.com e-mail címen.

Válasszon nyelvet

Értesítések bezárása